Entrades

Conveni amb l’ajuntament de la Roca del Vallès

El conveni inclou la recollida selectiva de les fraccions orgànica, resta i voluminosos

Recollim un 15% més de p/cartró, vidre i envasos

En conjunt s’han recollit a l’àmbit del Consorci 52.522,83 tones de residus domèstics