Recollim un 15% més de paper/cartró, vidre i envasos lleugers

18 de març de 2022

Els residus a les deixalleries també augmenten

Les dades del 2020, referents a la recollida selectiva de les fraccions de vidre, envasos lleugers, paper i cartró, i dels materials gestionats a les deixalleries comarcals, confirmen un creixement general del 9,5%. En conjunt s’han recollit a l’àmbit del Consorci i al llarg d’aquest període 52.522,83 tones, 4.550,52 tones més que l’any 2019 (47.972,31).

Totes les fraccions han crescut per sobre del 14%, la que més, la d’envasos lleugers, amb 7.431 tones i un augment del 15,58%, seguida de la del paper-cartró, que ha augmentat un 15,46%, arribant a les 8.372 tones, i la del vidre, que ho ha fet un 14,43% amb 6.711 tones.

La xarxa de deixalleries comarcal també ha gestionat un 5,56% més de residus que l’any anterior, amb 30.008,42 tones de materials. El nombre d’usuaris de les deixalleries fixes ha crescut un 3,52% i s’ha arribat als 273.716, i el de la mòbil ho ha fet en un 15,90%, amb 4956  usuaris.

Dades RS
2020 (t) 2019 (t) Creixement (%)
Paper/cartró 8.372 7.251 15,46%
Envasos lleugers 7.431 6.430 15,58%
Vidre 6.711 5.865 14,43%
Deixalleries 30.008,42 28.426,66 5,56%
TOTAL 52.522,83 47.972,31 9,5%