La recollida selectiva de residus municipals del 2020 supera el 44%

27 de juliol de 2021

La recollida selectiva dels residus supera el 44% però la generació total de residus municipals 2020 no ha disminuït en l’any de pandèmia. A l’àmbit del Consorci ha crescut un 5,4%, fins a superar les 206.000 tones (206.717,80 tones) un 5,5% més que l’any 2019 (196.186,52 T). El 95 % de la fracció resta generada es va sotmetre a un tractament previ i  gràcies a això la destinació final de residus a dipòsit controlat disminueix fins al 5%.

El rati de generació per càpita expressat en kg/hab./any ha augmentat un 4% fins als 498,22 kg/hab./any (478,58kg/hab./any l’any 2019), però millor que la mitjana de Catalunya (510,57 kg/hab./any).

Fracció 2020 (T) 2019 (T) Creixement %
Orgànica 24.714,61 22.927,60 7,8
Autocompostatge 371,00 372,60 -0,4
Paper/cartró 11.860,90 10.336,22 14,7
Envasos lleugers 9.247,96 7.941,86 16,4
Vidre 8752,41 7.638,20 14,6
Deixalleries 30.740,28 30.540,64 0,6
Poda i jardineria 6.240,44 4.687,43 33
TOTAL RS 91.927,60 84.444,55 8,8
Resta 114.790,20 111.741,97 2,7
Generació residus municipal totals 206.717,80 196.186,52 5,4

Increment de la recollida selectiva 

L’índex de recollida selectiva dels residus municipals al 2020 es situa en el 44,47% del total de residus generats. S’han recollit selectivament 91.927,60 tones de residus, cosa que representa un increment d’un 8,8% respecte l’any 2019 (7.483 tones més).

Totes les fraccions ordinàries que es recullen de forma selectiva han crescut:

  • La recollida selectiva d’envasos lleugers ha incrementat un 16,4 % respecte de l’any anterior (7.941,86 T). S’han recollit 9.247,96 tones, la quantitat més elevada des de que es va iniciar la recollida selectiva d’aquesta fracció.
  • La recollida del paper i cartró ha estat de 11.860,90 tones, un 14,7 % més que l’any anterior.
  • La quantitat de vidre recollir és de 11.860,90 tones, un 14,6 % més que l’any anterior.
  • La recollida selectiva de la matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) es va situar en 24.714,61 tones, un 7,9% més respecte 2019.

Dades RS matèria orgànica tractada a la planta

Dades RS FORM àmbit Consorci
2020 (T) 2019 (T) Creixement %
24.714,61 22.927,60 7,8
Dades RS FORM Maresme
27.230,52 27.990,85 0,25
Dades RS FORM no consorciats
1.709,64 1.179 6,9
TOTAL 53.654,77 52.097,45 2.9

De les 53.654,77 tones de matèria orgànica gestionades al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, 24.714,61 tones corresponen als municipis consorciats, quantitat que representa el 46% del total i un creixement del 7,8% respecte l’any anterior (22.927,60 T). Les 28.940,16 tones restants, el 54% del total, corresponen a la matèria orgànica provinent dels municipis del Maresme (27.230,52 T) i a la dels no consorciats (1709,64 T).

La gestió d’aquestes tones ha permès la producció de 7.108.584 Kwh, i obtenir uns ingressos per la venda d’energia elèctrica superiors als 900.000 euros. El total de la producció d’electricitat equival al consum elèctric de 6.350 habitants durant un any. Una altra dada positiva és que s’ha estalviat l’emissió a l’atmosfera de 2.730 tones de CO2, i produït més de 5.000 tones de compost que s’han lliurat als ajuntaments i als productors agrícoles de la comarca.

Municipis amb millors resultats

15 municipis de l’àmbit del Consorci, que representen el 14% de la població total (414.914 habitants), assoleixen el 50% de recollida selectiva: Sant Quirze Safaja i Santa Eulàlia de Ronçana superen el 92%.

MUNICIPI R.S. / R.M. % total
Caldes de Montbui 55,79
Castellcir 68,17
Castellterçol 69,14
Fogars de Montclús 52,49
Granera 69,35
Lliçà de Vall 79,02
Martorelles