El Consorci col·labora amb el CREAF i l’ARC per crear tecnosols esmenats amb compost i digestat de la FORM

01 de juliol de 2021

Per a promoure l’ús d’esmenes i residus orgànics en la restauració de sòls, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), desenvolupen un projecte a l’activitat extractiva de la Falconera  ubicada al Garraf i gestionada per l’empresa Promotora Mediterrànea-2 S.A. (PROMSA), consistent en la construcció d’unes parcel·les experimentals amb tecnosols de mina esmenats amb materials orgànics.

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès ha signat un conveni amb CREAF i PROMSA, per a la col·laboració en aquest projecte aportant compost i digestat provinent de la fracció orgànica recollida selectivament a l’àmbit del Consorci.

Aquests treballs s’emmarquen dins un encàrrec que l’ARC va fer al CREAF per a promoure l’ús d’esmenes orgàniques en la restauració de sòls. El projecte permetrà ampliar l’experiència i els coneixements en la restauració de sòls amb esmenes orgàniques, trobar alternatives de valorització dels diferents residus, millorar la qualitat de les restauracions i augmentar la capacitat de retenció de carboni al sòl, entre d’altres.

Promsa, empresa experta en activitats extractives, aporta mitjans tècnics, humans i materials, com els subproductes de la seva activitat, amb l’objectiu de contribuir en la millora de la restauració de les activitats extractives mitjançant la valorització conjunta del compost provinent de la fracció orgànica de la recollida selectiva, amb el que es dissenyaran tres tipus de tecnosols que permetin restaurar la vegetació d’hàbitats dels principals sistemes de referència en restauració en clima mediterrani (màquia mediterrània, bosc mixt, prats xenòfils).

El compost procedent de la fracció orgànica recollida selectivament i el digest, ambdós produïts a les instal·lacions del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès, s’utilitzaran com a esmena edàfica, que aportarà la matèria orgànica i els nutrients necessaris per a què la vegetació objecte dels treballs es pugui desenvolupar i evitar així la degradació del sòl.

L’equip del projecte vetllarà perquè les esmenes orgàniques compleixin els valors de qualitat necessaris, així com per l’establiment dels criteris de dosificació i el seguiment de les parcel·les. També realitzarà les analítiques del compost i digest cedit pel Consorci  que resultin necessàries per a l’execució del projecte. En quant als efectes sobre la vegetació, en aquesta primera fase es centraran en l’estrat herbaci i es mesurarà el recobriment i la biomassa de la coberta vegetal, la riquesa florística i el reclutament de noves plantes.