Estatuts

Els inicis d’aquest ens comarcal es situen a finals de l’any 1998, quan s’inicià el procediment per aprovar i constituir el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, amb l’aprovació dels seus estatuts, a instància del Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca amb la finalitat de realitzar la creació, gestió i prestació de forma unificada de serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a la nostra comarca, i també gestionar, mitjançant delegació expressa dels seus membres, totes aquelles activitats i serveis vinculats amb el seu objecte i finalitats, que es recollien en l’article 1 dels estatuts..

El procés culminà, en la constitució del Consorci el 2 de juny de 1998 i la seva posterior inscripció en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya, si bé altres ajuntaments s’incorporaren amb posterioritat.