Aprova el pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2024

23 de febrer  de 2024

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha aprovat, en Consell Plenari (10 de novembre), el pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2024 que és de 48.551.565,80 euros.

Pressupost d’ingressos

El 89,03% (43.224.797,80€) correspon a ingressos provinents dels preus públics per a la prestació dels serveis comarcals de deixalleries, recollida selectiva, tractament de la matèria orgànica, transferència i eliminació de la resta, així com dels convenis amb els ajuntament consorciats per a la realització de serveis de la recollida selectiva de la fracció orgànica, de la resta i del paper i cartró comercial. El 10,97% (5.326.728,00 €) restant de les aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes-Ecovidrio-Ofiraee; i la venda d’energia elèctrica produïda a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, entre d’altres.

Pressupost de despeses

El 86,24% (48.551.565,80 €) del pressupost de despeses correspon als serveis de recollida, gestió i tractament de residus gestionats directament pel Consorci o mitjançant l’empresa pública Serveis Ambiental del Vallès Oriental SA. El 13,76 % restant correspon, principalment, a inversions. Amb el pressupost de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en resulta un pressupost consolidat de 51.902.648,51 euros.