Resta

La fracció resta és la fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides selectives i que encara pot contenir materials valoritzables. En tractar-se d’una fracció residual, aquesta fracció encara pot tenir un contingut molt elevat de matèria orgànica i altres materials valoritzables.

El que s’hi pot llençar:

  • Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.).
  • Altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes …
  • Residus de la neteja de la casa (pols d’escombrar, bossa d’aspiradora).
  • Objectes que no siguin tipificables com a vidre, plàstics o metalls: plats i tasses de ceràmica.
  • Burilles i cendres de cigarretes.
  • Cendra d’una llar de foc o estufa
  • Fotografies, targetes de crèdit o similars
  • Etiquetes

El que no s’hi pot llençar: bosses d’infusió, paper de cuina brut d’oli i restes de menjar (closques d’ou o de marisc, etc.), que van al contenidor marró. Restes de fusta, CD, envasos que contenen materials tòxics i perillosos o roba, que van a la deixalleria.