Porta a porta

La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. A través d’un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions domèstiques amb recollida a la via pública (resta, orgànica, vidre, envasos lleugers i paper i cartró), o la recollida només d’algunes fraccions, que com a mínim són resta i orgànica, mantenint els contenidors per a la resta de fraccions.

Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de recollida selectiva). L’aplicació de la recollida porta a porta és més senzilla en zones de baixa densitat de població on la identificació dels residus de cadascú és més fàcil. La implantació de sistemes de recollida PaP requereix un cert canvi d’hàbits que propicia la participació dels ciutadans, de manera que és necessària una adequada campanya de comunicació. Els models de recollida PaP permeten identificar el generador i per tant possibiliten la implantació de sistemes de fiscalització més justos com són els de pagament per generació (per exemple, pagament per bossa o pagament per bujol).