Contenidors de superficie

Contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d’aportació)

La recollida selectiva en contenidors de superfície consisteix en ubicar a la via pública contenidors de diferent tipologia, depenent de les característiques de la fracció a recollir, i que posteriorment els ciutadans utilitzen per lliurar els seus residus. Periòdicament, els contenidors es buiden seguint freqüències adaptades a la generació i característiques de cada fracció dels residus.

Càrrega aèrea

Càrrega darrera

Càrrega lateral

Generalment, la fracció orgànica es tendeix a recollir en bujols de dues rodes, mentre que per a la resta de recollides selectives s’emprèn iglús o altres contenidors de major capacitat. Aquest sistema de recollida és el més estès a la nostra comarca. Es constata empíricament una clara relació entre la dotació de contenidors i els resultats assolits: a menys habitants per contenidor majors nivells de recollida selectiva.