Què és una deixalleria?

Les deixalleries són instal·lacions que recullen i emmagatzemen residus municipals per als quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili (esquema d’una deixalleria).

Al voltant del 13% dels residus que es recullen a l’àmbit del Consorci passen per aquestes instal·lacions.

Les deixalleries només recullen residus municipals, no industrials.

Els residus municipals són els generats als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, i també els residus assimilables als residus municipals, com per exemple, els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives; els mobles i els estris; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i de reparació domiciliària.

Actualment, la xarxa de deixalleries comarcal consta de 26 instal·lacions, de les quals 25 són fixes i 1 mòbil, que donen servei a tots els municipis de la comarca. D’aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns d’un municipi poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats.