Mapa web    A-  A+     en  es        

Vidre

Vidre

Vidre

El vidre representa el 8% en pes dels residus municipals generats a la comarca del Vallès Oriental i es tracta d'un material fàcilment recuperable. El vidre es pot reutilitzar o bé reciclar conservant en gran mesura les seves qualitats inicials. Tanmateix cal diferenciar el vidre d'envàs del vidre pla per al seu correcte reciclatge.

El tipus de vidre utilitzat habitualment es fabrica barrejant sílice i potassa o sosa amb petites quantitats d'òxids metàl·lics que hi aporten duresa i, opcionalment, color.

Característiques de la recollida selectiva de vidre
El vidre va ser el primer material a ser recollit selectivament. Es tracta d'un residu no compactable i un cop recollit presenta una densitat que pot variar en un rang de 180-480 Kg/m3 depenent de la tipologia. Actualment, tot el vidre recollit es lliura a empreses encarregades del seu reciclatge segons el conveni amb el sistema integrat Ecovidrio.

La recollida selectiva pot desenvolupar-se seguint diferents models de recollida. La recollida de vidre pla es realitza per canals diferents que la recollida selectiva d'envasos de vidre, concretament són les deixalleries les encarregades de la seva gestió.

Què es pot lliurar en la recollida selectiva de vidre?
Els envasos de vidre i el vidre pla precisen una recollida selectiva diferent. La recollida selectiva de carrer admet solament el vidre procedent d’envasos amb la l’objectiu de reciclar-lo per a finalitats similars.

En els contenidors de vidre només s’ha de dipositar ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros, ceràmica s’ha de portar a la deixalleria per a poder realitzar un correcte reciclatge i els envasos buits que hagi contingut medicaments s’han de dipositar a les farmàcies que disposen d’un contenidor específic.

Tampoc poden formar en cap cas part de la recollida selectiva de vidre els taps de les ampolles i dels pots, les bombetes i fluorescents.

El reciclatge del vidre
El reciclatge de vidre permet reduir la quantitat de residus destinats a tractaments finalistes, alhora que suposa un estalvi tant de primeres matèries com d'energia respecte la fabricació de vidre partint de matèries primeres.

Actualment, la destinació majoritària del vidre procedent de la recollida selectiva és el reciclatge per a la fabricació d'envasos. Una fracció minoritària es destina a la fabricació d'altres productes, bàsicament per a la construcció. En funció de les característiques del producte final de vidre que es vulgui fabricar s'utilitza més o menys quantitat i qualitat el vidre reciclat.

El reciclatge del vidre s'inicia amb un procés de neteja i de separació de materials no desitjables (taps, elements metàl·lics, adhesius...). Posteriorment es realitza una trituració, condicionada a una granulometria idònia, fins a obtenir el que s'anomena casc de vidre que servirà com a matèria primera per a la fabricació de nous envasos.

El casc de vidre es transporta a les fàbriques d'envasos de vidre on es realitzen els processos de fusió a altes temperatures fins a obtenir una massa líquida homogènia. Un cop condicionada tèrmicament es procedeix a donar la forma d'envàs mitjançant motlles i tisores automàtiques.

© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal