Mapa web    A-  A+     en  es        

Matèria orgànica (FORM - FV)

Matèria orgànica (FORM - FV)


Matèria orgànica (FORM - FV)

Què és la FORM?

És la Fracció Orgànica dels Residus Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos). Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors. La fracció orgànica té una densitat força elevada però variable (aproximadament 0,5-0,6 T/m3), la qual cosa fa que pesi molt i ocupi poc espai.

La FORM representa la fracció més important dels residus municipals. Aproximadament representa un 36 % en pes del total d’aquests residus, tot i que aquest valor varia per a cada ens local segons quines siguin les característiques socials, culturals, urbanístiques, territorials i econòmiques del municipi. En la generació de la FORM podem diferenciar clarament dos grups: Residus orgànics domèstics [FORM domèstica] És la FORM que generem a les nostres llars. La major part d’aquestes restes orgàniques es produeixen a la cuina, però també en altres indrets, com per exemple, al balcó, al terrat o al jardí, pel que fa a les petites restes vegetals.

Residus orgànics comercials.
La recollida selectiva consisteix en la separació i la classificació dels residus per facilitar-ne la seva valorització i/o correcta gestió. Aquesta recollida selectiva ha d’iniciar-se correctament en origen (a les llars i als comerços), per tal que després les diferents fraccions separades siguin recollides per mitjans específics al carrer i transportades a les diferents instal·lacions de tractament.

RestesResidus considerats FORM
Restes de menjar / restes de la preparació del menjar
peles i triadures de fruita i verdura
ossos i restes de carn
espines i restes de peix
closques de marisc i mol·luscs
closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs
restes de menjar i menjar en mal estat
restes de pa
marro de cafè i restes d’infusions

Residus de paper
paper de cuina brut
tovallons de paper bruts
mocadors de paper

Restes vegetals de petites dimensions
flors i fulles seques
males herbes
gespa
petites branques d’esporga
fullaraca

Materials compostables
altres materials compostables
taps de suro
serradures
virostes i encenalls de fusta natural
excrements d’animals domèstics sense llits ni sorres absorbents
escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o de fer pinxos,etc

Les restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós, tractant-se de fracció vegetal (fulles, flors…), es pot considerar FORM, atès que es podrà gestionar conjuntament amb els altres residus orgànics i no és necessari cap tipus de pretractament (trituració) abans de la seva valorització.


© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal