Mapa web    A-  A+     en  es        

Planta de digestió anaeròbica

Digestió anaeròbica

La digestió anaeròbica, també anomenada biometanització, és un procés biològic, que té lloc en absència d’oxigen, en el qual part de la matèria orgànica dels residus orgànics es transforma, per l’acció dels microorganismes, en una mescla de gasos (biogàs), constituït principalment per metà i diòxid de carboni i altres gasos en petites quantitats (amoníac, hidrogen, sulfur d’hidrogen, etc.).

Es tracta d’un procés complex en el qual intervenen diferents grups de microorganismes. La matèria orgànica es descomposa a compostos més senzills que són transformats en àcids grassos volàtils, que són els principals intermediaris i moduladors del procés. Aquests àcids són consumits pels microorganismes metanogènics que produeixen metà i diòxid de carboni. Tots aquests processos tenen lloc de manera simultània en el reactor.

El biogàs generat, és pot considerar un bon combustible, i és útil per a la combustió i generació de calor i/o energia elèctrica; un metre cúbic de biogàs conté l’energia equivalent a uns 0,6 L de gasoil. El producte digerit es sol deshidratar i estabilitzar aeròbiament per obtenir compost. El procés de digestió anaeròbia es pot fer al voltant dels 35ºC (règim mesofílic) o al voltant dels 55ºC (règim termofílic). Una part de l’energia que s’obté del biogàs produït s’utilitza per mantenir aquesta temperatura.Pretractament
En el pretractament es prepara la matèria orgànica per a la metanització i el compostatge. A la nau de recepció la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva s’introdueix en una trituradora mecànica que obre les bosses de plàstic, després es garbella mecànicament per separar els impropis que pugui contenir, com els metalls, que es separen amb un electroimant, o els plàstics, mitjançant aspiració. La matèria orgànica es redueix a una mida adequada per al processament posterior.

Metanització
La metanització imita el procés natural de fermentació anaeròbia pel qual es genera biogàs. Aquest combustible es condueix fins a la central de cogeneració, on dos motogeneradors generen energia elèctrica i vapor d’aigua. El vapor s’utilitza per escalfar els digestors, mentre que l’energia elèctrica es distribueix a la xarxa elèctrica. Els processos de metanització i compostatge es combinen seqüencialment, de manera que la matèria orgànica sotmesa a digestió anaeròbia s’ha d’acabar d’estabilitzar amb un compostatge posterior.

Compostatge
El compostatge és un procés que imita la descomposició de la matèria orgànica que té lloc al medi natural. Tècnicament, es tracta d’una fermentació aeròbia de la matèria orgànica. Com a resultat d’aquest procés, s’obté compost, que s’utilitza com a substrat, esmena orgànica o adob natural segons la qualitat. La matèria orgànica pretractada es condueix a una nau de compostatge amb 12 túnels. Cada túnel està equipat amb sistemes de reg i d’aireig forçat. Els túnels poden tenir diverses funcions; alguns es destinen a l’estabilització del rebuig provinent del pretractament, on aquest material pot assolir temperatures properes als 70ºC, i d’altres a la fase de maduració del digest generat en el procés de metanització. El producte madurat s’afina amb un garbell i amb un sistema de taules de separació densimètrica s’eliminen impureses com pols, plàstics, fragments de vidre i similars.

Control de l’impacte ambiental
La planta disposa de processos de control de l’impacte ambiental, entre els quals destaquen la depuració d’aigües i la depuració de gasos. - Aquesta instal·lació té una estació pròpia d’aigües residuals que opera sobre els lixiviats del compostatge i els efluents dels digestors. Un cop depurada, l’aigua es reutilitza en els processos. Els gasos recollits a les naus són sotmesos a diverses operacions de depuració. El procés complet inclou el pas per un rentador químic (depuració química) i per un grup de biofiltres (depuració biològica).


© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal