Mapa web    A-  A+     en  es        

Objectius

El Consorci té com a objectius:
  • La gestió unificada, en l’àmbit del Vallès Oriental, de les activitats i les competències per a qualsevol de les formes admeses que la legislació vigent atribueixi als ens consorciats en matèria de gestió de residus.
  • La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada dels residus municipals i assimilables i tots aquells d’acord amb la normativa aplicable en la matèria.
  • La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de la xarxa de deixalleries municipals com a centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.
  • La gestió i explotació del servei de recollida, de recollida selectiva i de transport de residus municipals i assimilables.
  • El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge tant dels residus municipals com dels assimilables a municipals que puguin ser acollits.

© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal